Salgs- og leveringsbetingelser for Nortelecom AS

1. Generelt:

Disse salgs- og leveringsbetingelsene gjelder alle tilbud, salg og leveranser, med mindre annet er avtalt skriftlig mellom partene. Ved bestilling anses kjøperen ha godtatt salgsbetingelsene. Gyldig avtale foreligger ikke før Nortelecom AS har bekreftet bestillingen.  Hvis produktet er utgått, eller ikke kan skaffes, vil kunden bli informert og ordren anses som kansellert. 

2. Priser:

Alle priser er i norske kroner eksklusiv merverdiavgift. Nortelecom AS sine priser fremgår av Nortelecom AS sin til enhver tid gjeldende prisliste eller av et konkret tilbud som også inneholder informasjon om leveringskostnader som beregnes av Nortelecom AS som følge av endringer i valutakurser, toll, skatter, avgifter osv. vedrørende den avtalte leveransen.

Dersom produsenten av en vare tilbyr særskilt prissetting for prosjekter for spesifikke sluttbrukere, skal kjøper innen 10 dager etter Nortelecom AS anmodning levere til Nortelecom AS en kopi av bevis for levering av varene til sluttbrukeren og kopi av faktura utstedt til sluttbrukeren. Kjøper er forpliktet til å overholde så vel den aktuelle produsents som Nortelecom AS retningslinjer for slike prosjekter. Dette gjelder også i perioden for oppbevaring av informasjon som stammer fra disse prosjektene i samsvar med handels- og skattemessig lovgivning og regulering.

I tilfelle kjøper overtrer Nortelecom AS eller den aktuelle produsents retningslinjer, har Nortelecom AS rett til å fakturere kjøper for ethvert urettmessig oppkrevd eller betalt beløp, og Nortelecom AS og/eller produsenten kan utelukke kjøper fra å delta i fremtidige prosjekter.

3. Betaling:

Betaling skal skje senest på den dato fakturaen angir som siste betalingsdag. Som hovedregel skal betalingen skje netto kontant. Såfremt en siste betalingsdato ikke er oppgitt, skal betaling skje kontant ved levering. Ved for sen betaling har Nortelecom AS rett til å regne renter og purregebyrer på den til enhver tid forfalte betaling med den til enhver tid gjeldende forsinkelsesrente inntil forfalt beløp er betalt. Kjøpers innbetalinger avskrives først på påløpte, forfalte renter og omkostninger. Deretter avskrives gjelden.

Kjøper er ikke berettiget til å motregne eventuelle motkrav mot Nortelecom AS som ikke er skriftlig godkjent av Nortelecom AS. Kjøper har heller ikke rett til å holde tilbake deler av kjøpesummen på grunn av motfordringer av noen art. Såfremt levering utsettes på grunn av kjøper, er kjøper likevel forpliktet til å betale til Nortelecom AS, som om levering var skjedd til avtalt tid. Nortelecom AS kan fravike dette ved skriftlig melding.

4. Eiendomsforbehold:

Nortelecom AS forbeholder seg eiendomsretten til leverte varer inntil hele kjøpe-summen inkl. leveringskostnader og eventuelle renter og omkostninger er betalt fullt ut.

5. Levering:

Levering skjer fra Nortelecom AS lager. Levering foretas på kjøpers regning, med mindre det helt tydelig fremgår at leveringskostnadene er inkludert i prisen.

Leveringskostnadene (frakt, porto, forsikring, pakking osv.) fremgår av Nortelecom AS til enhver tid gjeldende prisliste. Leveringstiden er fastsatt av Nortelecom AS etter Nortelecom AS beste skjønn ut fra de forhold som foreligger når tilbudet fremsettes eller avtalen inngås. Nortelecom AS kan ikke gjøres ansvarlig for leveringsforsinkelser, men vil alltid tilstrebe punktlig levering.

Hvis en vare ikke hentes innen 7 dager etter fakturadato, forbeholder Nortelecom AS seg retten til å kreve et håndterings- og fraktgebyr på kr 265,- per ordre.

6. Import- og eksportregulativer

Alle produkter, reservedeler, tekniske data, programvare og dokumentasjon kan være omfattet av import- og eksportlover, -regler og annen regulering, deriblant, men ikke begrenset til regulering som gjelder i Norge, EU, USA og det aktuelle importland i tilfelle kjøper eksporterer varene. Kjøper er forpliktet til å overholde all import- og eksportlovgivning og -regulering og innhente samtlige nødvendige tillatelser og/eller lisenser knyttet til dette.

7. Bestillingsfeil:

Varer tas ikke i retur. I spesielle tilfeller kan retur av varer/annullering av ordrer skje ved forutgående skriftlig avtale. Dette gjelder kun lagervarer i uåpnet originalemballasje. Bestillingsvarer og ordrer på PC og notebooks kan ikke annulleres og heller ikke returneres. Ved retur av varer/annullering av ordrer forbeholder Nortelecom AS seg retten til å fakturere et returgebyr på 15% av fakturaverdien, dog minimum kr. 350,-. Varene krediteres til gjeldende dagspriser.

8. Produktinformasjon:

Det tas forbehold om feil og endringer i opplysninger i brosjyrer og annet salgsmateriale. Eventuelle feil og endringer kan ikke gjøres gjeldende overfor Nortelecom AS.

9. Produktendringer:

Nortelecom AS forbeholder seg retten til å endre produktene eller deler av disse uten varsel, såfremt dette skjer uten funksjonsmessige ulemper for kjøperen.

10. Immaterielle rettigheter:

Alle varemerker på produktene er og forblir de respektive rettighetshaveres eiendom. Bruk av disse varemerkene krever forutgående tillatelse fra de respektive rettighetshaverne. All bruk og levering av programvare er regulert av lisensavtalen som følger med varen. Programvare som er inkludert i leveringen/ varen overdras til kommersielle kjøpere med henblikk på ett videresalg og til forbrukere utelukkende med henblikk på bruk, noe som betyr at forbrukere verken kan kopiere eller overdra programvaren til andres bruk]*. Rett til gjentatt bruk av programvaren krever særskilt skriftlig avtale med den aktuelle lisensgiver.

Nortelecom AS fraskriver seg ethvert ansvar for kjøpers krenkelse av immaterielle rettigheter i tilfelle varer eksporteres ut av det landet hvor Nortelecom AS har levert varen, ettersom Nortelecom AS ikke kan garantere overfor kjøper at rettigheter til bruk av varen i det aktuelle landet er omfattet av lisens-avtalen. *avhengig av de aktuelle lisensavtaler.

11. Mangler og reklamasjon:

Ved levering plikter kjøper straks å undersøke varene i henhold til god forretningsskikk. Ønsker kjøper å påberope seg en mangel, skal denne omgående gi Nortelecom AS skriftlig beskjed om mangelen og dens art. Så fremt kjøper har oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen og ikke reklamerer som anført, kan kjøper ikke senere gjøre mangelen gjeldende.

Nortelecom AS kan velge om de vil utbedre mangelen, foreta ny levering eller kreditere varen. Foretas forandringer eller inngrep i det kjøpte utstyret uten skriftlig samtykke fra Nortelecom AS, fritas Nortelecom AS for enhver forpliktelse.

Såfremt Nortelecom AS ber om det, skal kjøper umiddelbart etter reklamasjonen returnere den angivelig mangelfulle varen til Nortelecom AS i originalemballasje. Kostnader i forbindelse med retur dekkes av kjøper. Nortelecom AS forbeholder seg retten til enhver tid kun å motta den angivelig defekte delen.

Nortelecom AS kan etter særskilt avtale ha påtatt seg å yte service, omfatter serviceforpliktelsen kun de solgte produktene. Nortelecom AS forbeholder seg retten til å teste varer som påstås å være defekte. Finner Nortelecom AS varen i orden etter test, må det påregnes at varen sendes i retur sammen med en regning for utført arbeid. Nortelecom AS vil først etter test foreta en eventuell utskifting/kreditering

12. Ansvarsbegrensning:

Et erstatningskrav overfor Nortelecom AS kan ikke overstige fakturabeløpet for den solgte gjenstanden. Nortelecom AS erstatningskrav er begrenset til direkte tap. Nortelecom AS hefter ikke for driftstap, avansetap eller andre indirekte tap.

Nortelecom AS er uten ansvar for forsinkelse eller mangler som skyldes avhjelping eller utskifting eller forsøk på dette. Nortelecom AS er ansvarsfri såfremt følgende forhold forhindrer oppfyllelse av kjøpet eller gjør oppfyllelse av kjøpet urimelig tyngende.

Arbeidskonflikt eller andre omstendigheter som partene ikke råder over, så som brann, krig, mobilisering eller tilsvarende omfang, rekvirering, beslagleggelse, valutarestriksjoner, opprør og uroligheter, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenking i tilførselen av drivkraft samt mangler eller forsinkelser av leveringer fra underleverandører som følge av slike omstendigheter som omtales i dette punktet eller omstendigheter forøvrig, som i vesentlig grad har vanskeliggjort Nortelecom AS oppfyllelse av avtalen.

Hvis nevnte omstendigheter har inntruffet før tilbudet ble fremsatt/avtalen ble inngått medfører dette kun ansvarsfrihet såfremt deres innflytelse på avtalens oppfyllelse ikke kunne forutses på dette tidspunktet. Produktene er utviklet til vanlig kommersiell bruk. Bruk av produktene i kritiske systemer, deriblant sikkerhets-, kjernekraft-, militære fasiliteter/installasjoner, forsyningsvirksomhet, livskritiske installasjoner eller til fremstilling av våpen er ikke tillatt med mindre det innhentes skriftlig tillatelse fra den aktuelle produsenten.

13. Produktansvar:

I den grad annet ikke følger av norsk retts ufravikelige regler om produktansvar, gjelder følgende begrensninger: Nortelecom AS er kun ansvarlig for skade forårsaket av en vare levert av Nortelecom AS i det omfang det kan bevises at skaden skyldes dennes feil eller forsømmelse.

14. Transport av rettigheter og plikter:

Nortelecom AS er berettiget til å overta samtlige rettigheter og plikter i henhold til avtale overfor tredjepart.

15. Tvister:

Enhver tvist mellom Nortelecom AS og kjøper skal avgjøres etter norsk rett og Aust-Agder tingrett som verneting